E-BÜLTEN, PAZARLAMA FAALİYETLERİ & TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca veri sorumlusu ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca hizmet sağlayıcı sıfatına sahip; “Madenler Mah. Baraj Yolu Cad. Pamukova Sok. No: 6/2 Ümraniye/İstanbul” adresinde mukim DERMOJET SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VKN: 2930934897) (“DERMOJET” veya “Şirket”) olarak, Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

DERMOJET, kullanıcılarından talep ettiği kişisel bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için azami seviyede özen göstermektedir.

İşbu aydınlatma metni KVKK kapsamında işlenen kişisel veriler ve toplanma yöntemleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları, verisi işlenen gerçek kişilerin haklarına ve ticari elektronik ileti gönderimi süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. 

 1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad

İletişim Bilgileri

Telefon numarası, e-posta adresi

Müşteri İşlem

Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları, pazarlama amacıyla kullanılacak kişinin beğenilerini gösteren rapor ve değerlendirmeler, müşterinin alışveriş alışkanlıkları ve tercihleri; alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ürün yorumları, yararlanılan kampanya/indirim/menfaat bilgisi vb.

Pazarlama

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Temin Edildiği Faaliyet

Veri Kategorisi

Temin Edildiği Faaliyet

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama

Yarı Otomatik Yöntemle; İnternet sitesinde yer alan form aracılığıyla DERMOJET E-Bülten’e üye olunması ve/veya ticari elektronik ileti gönderimine izin verilen alanlar aracılığıyla.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Kategorisi

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Kimlik

 • İnternet sitesinde sunulan ve aracılık edilen tüm ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize özel olarak sunulması amacıyla pazarlama, analiz ve modelleme çalışmaları yapılması,
 • Pazarlama, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Ürün ve hizmetler hakkında görüşlerinizi almak için tarafınızla iletişime geçilmesi, talep ve şikayetlerin takibi
 • Destek hizmeti/dış hizmet sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, hizmet satışı sonrası destek/dış hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Üyelerin Parapuan’a hak kazanmaları için gerekli şartları sağlayıp sağlayamadıklarının takibi,
 • Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi adına Yönetmelik’te yer verilen onayın alınması

KVKK m. 5/1;

Açık rızanızın teminine istinaden.

İletişim

Müşteri İşlem

Pazarlama

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Aktarım Kanalı

Aktarım Amaçları

Hukuki Sebep

Veri işleyen sıfatıyla yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcıları, tedarikçiler

İş ve iş sürekliliği faaliyetlerinin yürütülebilmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, ticari elektronik ileti gönderimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

KVKK 8/2-a atfıyla; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin aktarılmasının gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarımının zorunlu olması.

Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri

Yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikâyet ve hukuki süreçlerin işletilmesi.

KVKK 8/2-a atfıyla; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İleti Yönetim Sistemi (İYS) ve ilgili özel hukuk tüzel kişisi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Kanun’a bağlı ikincil mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi.

KVKK 8/2-a atfıyla; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. İlgili Kişi Hakları

Dilediğiniz zaman DERMOJET’e başvurarak; Kanun’un 11. maddesinden doğan: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarınızı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, www.dermojet.com.tr adresinden veya tarafımızdan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak veya aşağıda yazılı asgari unsurları taşıyan şartlarla birlikte iletebilirsiniz;

 • Islak imzalı şekilde Madenler Mah. Pamukova Sk. No: 6, İç Kapı No: 2 Ümraniye/İstanbul” adresine noter kanalıyla, ispat kolaylığı sağlaması açısından takdirinize bağlı olarak iadeli taahhütlü, posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla,
 • Adınıza tahsis edilmiş kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak [email protected] adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek;
 • Tarafınızca şirkete bildirilen ve şirket sistemine kaydedilen e-posta adresini kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek.

DERMOJET, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak otuz (30) gün içinde yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular DERMOJET tarafından reddedilecek ve/veya geçerli başvuru kanallarına yönlendirilecektir.

DERMOJET’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.

AÇIK RIZA BEYANI

Tarafıma tebliğ edilen “E-Bülten, Pazarlama Faaliyetleri & Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Aydınlatma Metni”ni okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğimi, pazarlama süreçlerine ve ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin verdiğim rızayı/onayı dilediğim zaman geri alabileceğimi bildiğimi kabul ve beyan ederim.

 1. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, tarafımla elektronik ortamda iletişime geçilebilmesi, ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesi, reklam, kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesi amacıyla, SMS ve/veya e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine onayımın bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

 1. Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlar içerisinde kalmak kaydıyla pazarlama veri kategorisinde yer alan kişisel verilerimin; işlenmesine açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

DERMOJET E-Bülten’e kayıt ve üyelik işleminin gerçekleştirilmesi esnasında, tarafınıza sunulan işbu aydınlatma metni dahilinde açık rıza gerektiren faaliyetlere yönelik onay kutucuğunu işaretlemeniz ile açık rızanız temin edilecektir. E-Bülten süreci DERMOJET’in ana faaliyetlerinden biri olmayıp bu hizmet aracılığı ile ürünler vb. süreçler hakkında tarafınıza bilgilendirme ve müşteri izinli veri tabanımıza ticari elektronik iletişimine yönelik onay kaydınız yapılmaktadır. İlgili verilerinizin işlenmesine ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine yönelik rızanız bulunmaması halinde onay kutucuğunu işaretlememeniz gerekmektedir.  

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR